نمایشگاه ها

 نمایشگاه و سمینارها :

تجهیزات سنجش از شرکت کنندگان همه ساله نمایشگاه جانبی کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی است. این نمایشگاه را می توان مهمترین رخداد جامعه آزمایشگاهی کشور دانست. همچنین شرکت در نمایشگاه جانبی کنگره پاتولوژی کشور و بسیاری از نمایشگاههای پزشکی دیگر از فعالیتهای شرکت می باشد.

علاوه بر آن برگزاری سمینار یا Work shop یک روزه از دیگر برنامه های شرکت جهت معرفی تولیدات خود می باشد. ما موفقیتهای بزرگی را از اینگونه سمینارها در اصفهان، مشهد، شیراز و کاشان تجربه نموده ایم.
 

 

آگهی :

معمولا در هر ماه حداقل یک آگهی در مجلات تخصصی آزمایشگاهی از شرکت تجهیزات سنجش به چاپ می رسد.
در مجلاتی مانند :
مجله اخبار آزمایشگاهی
مجله مهندسی پزشکی
مجله پزشک و آزمایشگاه
تصویر تعدادی از این آگهی ها در ذیل این نوشته آورده شده است: