گواهینامه ها :

 تجهیزات سنجش موفق به کسب گواهینامه های زیر شده است :


1. ISO 9001:2000
2. ISO 13485:2003
3. گواهینامه و مجوز ساخت برای بیلی روبین متر از وزارت بهداشت ایران
4. گواهینامه و مجوز ساخت برای نور سنج بیوشیمی از وزارت بهداشت ایران
5. گواهینامه و مجوز ساخت برای بیوشیمی Autoanalyzer از وزارت بهداشت ایران