اسپکتروفتومتر Croma

Spectrophotometer
Visible band , Reliable, stable
 

 

اسپکتروفتومتر یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین سیستمهای فتومتری است. استفاده از grating بجای فیلترهای تداخلی باعث ایجاد پیچیدگیهای فراوانی در طراحی این نوع سیستم ها شده است.
اسپکتروفتومتر اولین تجربه تحقیقاتی مهندسین تجهیزات سنجش است.
Croma سیستم به روز شده و پیشرفته مدلهای قبلی مثل Spectra 162 و Spectra Plus می باشد.