- ارائه اولین مدل دستگاه PH متر و اسپکتروفتومتر تولیدی شرکت در تیر ماه 1379
- شرکت در نمایشگاه ایران مد خرداد 1380
- ارائه اولین مدل دستگاه الایزاریدر تولیدی شرکت در مرداد ماه 1380
- شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان خرداد 1381
- ارائه اولین مدل دستگاههای فتومتر و بیلیروبین متر تولیدی شرکت در خرداد ماه 1381
- شرکت در نمایشگاه جانبی اولین کنگره ارتقاء کیفیت آبان 1381
- شرکت در نمایشگاه ایران مد خرداد 1382
- شرکت در نمایشگاه جانبی دومین کنگره ارتقاء کیفیت دی ماه 1382
- شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان خرداد 1382
- شرکت در نمایشگاه جانبی سومین کنگره ارتقاء کیفیت دی 1383
- شرکت در نمایشگاه ایران مد خرداد 1384
- نصب اولین دستگاه اتوآنالایزر تولیدی شرکت در یکی از آزمایشگاههای شهر اصفهان در مهرماه 1384
- شرکت در نمایشگاه جانبی چهارمین کنگره ارتقاء کیفیت بهمن 1384
- شرکت در نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان شهریور 1385
- شرکت در نمایشگاه جانبی پنجمین کنگره ارتقاء کیفیت دی 1385
- شرکت در نمایشگاه ایران مد خرداد 1386
- شرکت در نمایشگاه جانبی ششمین کنگره ارتقاء کیفیت بهمن 1386
- شرکت در نمایشگاه جانبی هفتمین کنگره ارتقاء کیفیت فروردین 1388
- شرکت در نمایشگاه جانبی هشتمین کنگره ارتقاء کیفیت اردیبهشت 1389
- شرکت در نمایشگاه جانبی کنگره پاتولوژی مهر 1389
- شرکت در نمایشگاه جانبی نهمین کنگره ارتقاء کیفیت فروردین 1390
- شرکت در نمایشگاه جانبی کنگره پاتولوژی مهر 1390
- شرکت در نمایشگاه جانبی دهمین کنگره ارتقاء کیفیت اردیبهشت 91
- شرکت در نمایشگاه جانبی کنگره پاتولوژی مهر 91